volframat

Tungstate Picture

I kemi är en tungstat en förening som innehåller en oxoanion av volfram eller är en blandad oxid innehållande volfram. Den enklaste tungstatejonen är WO42-, "orthotungstate". Det finns många andra tunga-joner som innehåller mer än en volframatom och hör till en stor grupp av polyatomiska joner som kallas polyoxometalater ("POM") och kallas särskilt isopolyoxometalater som de innehåller tillsammans med syre och kanske väte, bara en annat element. Jämförelse av volfram till andra grupp 6-element, de stora tungajonerna innehåller vanligtvis 6 koordinatmetallatomer som liknar molybden (molybdater) och kontrast till krom (kromater) där 4 samordning dominerar.

Några exempel på tungstatejoner som har detekterats i lösning i fast tillstånd inkluderar: < HWO4-

polymera W2O72- joner med olika strukturer i Na2W2O7, Li2W2O7 och Ag2W2O7

[W7O24] 6- (paratungstate A)

[W10O32] 4- (tungstate Y)

[H2W12O42] 10- (paratungstate B)

a- [H2W12O40] 6- (metatungstate)

p- [H2W12O40] 6- (tungastat X)