Tungstate

Hình ảnh Tungstate

Trong hóa học, tungstate là một hợp chất có chứa một oxit đồng hành của vonfram hoặc là một oxit hỗn hợp có chứa vonfram. Ion tungstate đơn giản nhất là WO42−, "orthotungstate". Có nhiều ion tungstate khác chứa nhiều hơn một nguyên tử vonfram và thuộc về một nhóm lớn các ion đa nguyên tử được gọi là polyoxometalate, ("POMs"), và đặc biệt gọi là isopolyoxometalate khi chúng chứa, cùng với oxy và chỉ có thể là hydro. yếu tố khác. So sánh vonfram với các nguyên tố nhóm 6 khác, các ion tungstate lớn thường chứa 6 nguyên tử kim loại phối hợp tương tự molypden (molybdates) và tương phản với crom (cromat) trong đó 4 phối trí chiếm ưu thế.

Một số ví dụ về các ion tungstate đã được phát hiện trong dung dịch ở trạng thái rắn bao gồm: < CTO4−

Các ion W2O72− của các cấu trúc khác nhau trong Na2W2O7, Li2W2O7 và Ag2W2O7

[W7O24] 6− (paratungstate A)

[W10O32] 4− (tungstate Y)

[H2W12O42] 10− (paratungstate B)

α- [H2W12O40] 6− (metatungstate)

-[H2W12O40] 6− (tungstate X)